Opinie o Nas
Społeczności
Hyperbook.pl | ZAPYTANIE OFERTOWE
Laptopy do gier. Hyperbook to niezwykle wydajne laptopy dla graczy, profesjonalistów, grafików, twórców, biznesmenów. Nasze laptopy pozwalają na dowolną konfigurację sprzętu. Dzięki temu każdy znajdzie u nas coś dla siebie – nawet najbardziej wymagający użytkownicy. Otwarta konstrukcja pozwala również na łatwy dostęp do komponentów i ich wymianę.
laptopy do gier , hyperbook , hyperbook.pl , www.hyperbook.pl , pascal , clevo , gaming , najlepsze laptopy dla gracza , najlepsze laptopy , najlepszy laptop , laptop do gier , laptop dla gracza , game , gry , gracz , esport , laptop dla fotografa , laptop dla businessmana , laptop dla domu , ultrabooki , ultrabook , laptop biurowy , laptop do biura , nvidia pascal , nvidia , pascal , gtx , geforce , 1080 , 1060 , 1070 , gtx1080 , gtx1070 , gtx1060 , karta graficzna ,
20533
page-template-default,page,page-id-20533,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z dnia 19.06.2017

 w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja działalności gospodarczej firmy BLUE TECHNOLOGY SP. Z O.O. celem wprowadzenia laptopów własnej marki na rynki zagraniczne”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, OŚ priorytetowa l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

 1. Zamawiający:

Blue Technology Sp. z o.o.                                                                                                                                           
Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 11/3/4 I 5, 15-443 Białystok
NIP: 5423145352
REGON: 200303272

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego, w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Internacjonalizacjo działalności gospodarczej firmy BLUE TECHNOLOGY SP. Z O.O. celem wprowadzenia laptopów własnej marki na rynki zagraniczne “, związanego z internacjonalizacją działalności.

Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 2. a) realizacja usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, tj. Internacjonalizacja działalności gospodarczej firmy BLUE TECHNOLOGY SP. Z O.O. celem wprowadzenia laptopów własnej marki na rynki zagraniczne obejmujących w szczególności:
 3. Analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 4. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych.
 5. Analiza dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji,
 6. Wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych),
 1. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.
 2. Opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji,
 1. Rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

 

 

 1. b) opracowanie dokumentu MODEL BIZNESOWY związanego z internacjonalizacją działalności zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik do Wniosku o dofinansowanie. Objętość Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie nie może przekraczać 50 stron. Wymagana czcionka Arial lub Calibri. Rozmiar czcionki — 11 punktów.

            Dokument powinien być przygotowany w formie obrazującej przebieg realizacji usług doradczych, tj. sprawozdań z realizacji kolejnych zadań realizowanych przez zespół projektowy, raportów podsumowujących zebrane informacje i przeprowadzone analizy wraz z wynikającymi z nich rekomendacjami, ustaleń 0 charakterze strategicznym (pomiędzy Wykonawcą usług a klientem) – prowadzących do przygotowania finalnego Modelu biznesowego internacjonalizacji. Przygotowany Model biznesowy internacjonalizacji musi odzwierciedlać ten charakter doradztwa; kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod Zamawiającego. Zatem zawarte w dokumencie analizy i rekomendacje nie powinny mieć charakteru nazbyt uniwersalnego, np. takiego, który można by odnieść do wielu przedstawicieli branży reprezentowanej przez Wykonawcę.

Wymaganymi elementami dokumentu MODEL BIZNESOWY związanego z internacjonalizacją działalności są:

A.1 Strategia przedsiębiorstwa

Należy określić czy, kiedy i w jaki sposób (samodzielnie, w ramach grupy kapitałowej, z pomocą doradców zewnętrznych) przedsiębiorstwo zdefiniowało strategię biznesową? Należy nazwać podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego stosowane w przedsiębiorstwie. Należy wskazać jaki jest horyzont czasowy planowania strategicznego (obecna perspektywa) oraz opisać zwięźle dotychczasowy przebieg i efekty realizacji strategii. Należy wskazać czy i w jaki sposób niniejszy projekt doradczy dotyczący internacjonalizacji wynika z realizowanej strategii przedsiębiorstwo

A.2 Misia przedsiębiorstwa

Należy przedstawić formalnie określoną misję przedsiębiorstwa (jeżeli misjo opublikowana jest w intrenecie, należy dodatkowo podać link do przedmiotowej strony internetowej). W przypadku braku zdefiniowanej oficjalnej misji przedsiębiorstwa, należy krótko opisać rolę, jaką przedsiębiorstwo ma pełnić w środowisku, w którym działa i zamierza działać.

 

A.3 Wizja przedsiębiorstwa

Należy przedstawić formalnie określoną wizję przedsiębiorstwa (jeżeli wizja opublikowana jest w intrenecie, należy dodatkowo podać link do przedmiotowej strony internetowej). W przypadku gdy obecnie obowiązująca wizja nie odnosi się do planowanej internacjonalizacji działalności należy przedstawić stosowne rozszerzenie bądź modyfikację tej wizji.

Przedsiębiorstwo, które nie ma formalnie przyjętej wizji, przedstawia krótki opis – wyobrażenie przedsiębiorstwa w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem efektów wdrażania projektu internacjonalizacji, którego dotyczy niniejszy projekt. Wizja co do zasady powinna mieć charakter mierzalny (weryfikowalny).

A.4 Inne projekty strategiczne towarzyszące wdrażaniu projektu internacjonalizacji

Należy krótko scharakteryzować inne projekty strategiczne, które będą towarzyszyć przedmiotowemu projektowi doradczemu dotyczącemu internacjonalizacji (szczególnie projekty o charakterze inwestycyjnym). Charakterystyka powinna obejmować:

 • zakres i cele tych projektów; ich budżet przewidziany na lata, w których będzie realizowany niniejszy projekt doradczy dotyczący internacjonalizacji; stanu zaawansowania (etapu realizacji tych projektów);
 • wzajemnego wpływu przebiegu realizacji i efektów poszczególnych projektów strategicznych.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo stosuje jakieś określone metody zarządzania projektami strategicznymi (np. zrównoważona kartę wyników) należy przedstawić inne parametry tych projektów, przypisane w tej metodzie zarządczej (np. określone mierniki celów i ich zakładane wartości).

AS Metodologia przeprowadzenia analiz i badań prowadzących do opracowania założeń projektu doradczego dot. internacjonalizacji

W odniesieniu do poszczególnych badań i analiz, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego dot.

internacjonalizacji, należy:

 • określić ich zakres i termin realizacji;
 • określić wykorzystane metody analityczno-badawcze;
 • wskazać wykorzystane źródła danych, w sposób pozwalający na ich precyzyjną identyfikację (np. dane o charakterze bibliograficznym, linki do opracowań i baz danych dostępnych w domenie publicznej Internetu);
 • uzasadnić adekwatność tych metod i źródeł danych w odniesieniu do projektu.

B.1 Doświadczenie przedsiębiorca odnośnie internacjonalizacji

Należy krótko opisać dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. Opis powinien odnosić się zarówno do wszelkich form internacjonalizacji (nie tylko do eksportu wyrobów lub usług), zarówno do stanu obecnego jak i przeszłości, zarówno do przedsięwzięć zakończonych sukcesem jak i niepowodzeniem.

Opis powinien wskazywać nabyte kompetencje i wiedzę odnośnie prowadzenia działalności no rynkach międzynarodowych oraz doświadczenia i wnioski z tych doświadczeń kluczowe ze względu no planowany przebieg niniejszego projektu internacjonalizacji i proponowany kształt nowego modelu biznesowego. Opis może odnosić się do doświadczeń innych podmiotów, które wraz z wnioskodawcą stanowią jeden organizm gospodarczy.

B.2 Produkty (wyroby lub usługi) wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji

Należy wskazać produkty (wyroby lub usługi) przedsiębiorcy, odnośnie których przeprowadzone analizy potwierdziły ich wysoki potencjał w zakresie internacjonalizacji. Poszczególne produkty (lub grupy produktów) należy opisać w kolejnych podpunktach oznaczonych literami alfabetu (a), b), c), …Wskazując na zidentyfikowane cechy świadczące o ich potencjale eksportowym (w szczególności konkurencyjności).

B.3 Potencjalne rynki docelowe

W kolejnych podpunktach oznaczonych literami alfabetu b), należy wymienić rynki zagraniczne (kraje, o  w przypadku wielkich krajów — z możliwością wskazania określonych regionów danego kraju), na których planowe jest rozpoczęcie sprzedaży produktów wskazanych do internacjonalizacji. Kolejność prezentacji powinno być zgodna z ich hierarchią wynikająca z przeprowadzonych analiz (od rynków najbardziej rekomendowanych do najmniej rekomendowanych), W odniesieniu do każdego rynku, powołując się na określone wyniki przeprowadzonych badań i analiz należy:

 • uzasadnić wybór danego rynku docelowego i pozycji w hierarchii rekomendacji;
 • wskazać podstawowe bariery wejścia na dany rynek; wskazać produkty przedsiębiorcy przeznaczone do sprzedaży na danym rynku, określić segmenty klientów lub kontrahentów dla danego produktu na danym rynku i przedstawi syntetyczną wizję rozwoju sprzedaży na danym rynku (wraz z projekcją sprzedaży);
 • opisać koncepcję wejścia na dany rynek zagraniczny, w szczególności określić zakres oszacowany czas oraz koszt niezbędnych do przeprowadzenia zadań (związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego na tym rynku),

B.4 Reorganizacja przedsiębiorstwa

Należy zaprezentować wynik analiz lub badań towarzyszących opracowaniu nowego modelu biznesowego dot. internacjonalizacji w postaci rekomendacji z zakresu:

reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

 • inwestycji w środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
 • zoptymalizowanego modelu finansowania kosztów związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego dot. internacjonalizacji oraz bieżących kosztów działalności eksportowej po wdrożeniu tego modelu biznesowego;
 • zarządzania zmianą (wskazanymi zmianami wewnętrznymi i całością procesu internacjonalizacji.

Zarzadzanie ryzykiem w projekcie internacjonalizacji

Należy zaprezentować w sposób ustrukturyzowany ryzyka (zagrożenia i szanse) związane z projektem internacjonalizacji zidentyfikowane w ramach konkretnych i określonych w opisie analiz lub badań* towarzyszących opracowaniu nowego modelu biznesowego. Należy określić czy i jak oszacowane zostało prawdopodobieństwo oraz potencjalne skutki wystąpienia określonych rozmiarów ryzyka. Należy określić w jaki sposób przedsiębiorstwo przygotowane jest do zarządzania ryzykiem (np. w zakresie zaplanowanego bufora finansowego lub czasowego w planie zadań projektu internacjonalizacji, ustalenia strategii odpowiedzi w odniesieniu do zidentyfikowanych szans i zagrożeń).

C. Model biznesowy — stan obecny i propozycje zmian

Poszczególne zakresy tematyczne (ujęte we wskazanych poniżej 9-ciu punktach głównych) prezentowanych modeli biznesowego należy opracować zgodnie z metodologia tworzenia Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera .

W sekcji „Stan obecny” należy opisać elementy modelu biznesowego zgodnie ze stanem faktycznym no dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz aktualnie wdrażane zmiany modelu, które nie moja związku z projektem internacjonalizacji działalności, którego dotyczy niniejszy dokument Poszczególne elementy danego punktu (np. kolejne zidentyfikowane segmenty klientów, kolejne kluczowe zasoby) powinny być prezentowane w oddzielnych podpunktach oznaczanych literami alfabetu (a) b) c)

Opis w sekcji „Propozycja zmian w związku z internacjonalizacją” powinien czytelnie wskazywać zmiany modelu biznesowego, poprzez odwołanie do elementów sekcji „Stan obecny” (ad. a), ad. b), ad. c), oraz ewentualne określenie zupełnie nowych elementów tego modelu, w związku z planowanym projektem internacjonalizacji, którego dotyczy niniejszy dokument — w oddzielnych akapitach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, jako kontynuacja listy z sekcji „Stan obecny”. Prezentując propozycje poszczególnych zmian dotychczasowego modelu biznesowego (również w odniesieniu do tych elementów, które nie będą podlegały zmianom) należy uzasadnić propozycję poprzez odwołanie do konkretnych wyników przeprowadzonych badań bądź analiz.

Obecny proponowany model biznesowy powinny być następnie zaprezentowane w postaci skróconej (hasłowo) w formacie Szablonu Modelu Biznesowego udostępnionym poniżej (każda z wersji powinna mieścić się na jednej stronie).

Szablon Modelu Biznesowego — stan obecny Szablon Modelu Biznesowego — projekt związany z internacjonalizacją

 1. c) przedmiot działalności Zamawiającego:

Przedmiotem działalności firmy BLUE TECHNOLOGY SP. Z O.O. jest produkcja nowoczesnych laptopów indywidualnie dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu dot. realizacji przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert:

Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien posiadać wiedzę, doświadczenie i potencjał w zakresie:

 1. zasad tworzenia modeli biznesowych zawierających odniesienia do przynajmniej następujących elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (Źródła) przychodów;
 2. potencjalnych, najbardziej atrakcyjnych zagranicznych rynków zbytu oferty handlowej Zamawiającego;
 3. kluczowych imprez targowo-wystawienniczych dotyczących asortymentu Zamawiającego;
 4. zasobów kadrowych (eksperckich), organizacyjnych (np. dostęp do wiedzy w ramach udziału w sieci współpracy międzynarodowej) i aktywów niematerialnych (np. posiadane bazy danych, know- how), które zostaną zaangażowane do realizacji zadań na rzecz Zamawiającego, w tym doświadczenie posiadanego personelu, potencjalnego wpływu innych zadań, które będą realizowane przez Wykonawcę na rzecz innych podmiotów, w szczególności innych Wnioskodawców lub beneficjentów działania 1.2 POPW (czy zadania te nie będą kolidować z możliwością terminowej realizacji usług zleconych przez Zamawiającego).

Dla potwierdzenia podanych informacji w niniejszym zapytaniu, odnośnie spełniania wyżej wymienionych wymogów minimalnych (pkt. 4) stawianych Wykonawcy usług w zakresie posiadanych kompetencji i potencjału, należy uwierzytelnić:

        zobowiązanie i gotowość Wykonawcy do realizacji usług w maksymalnym terminie do 30.06.2017.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie do dn. 30.06.2017. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie podlega negocjacjom.

 

 1. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe wymogi (kryteria). Zamawiający zastrzega sobie, iż rozpatrywane będę tylko te oferty spełniające wszystkie wymogi (kryteria) opisane poniżej:

Lp. WYMOGI (KRYTERIA) WAGA PUNKTOWA
CENA CAŁKOWITA NETTO W PLN
1. całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia liczona wg wzoru najniższa oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia

C — X 50 pkt cena oferty badanej netto za realizację przedmiotu zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W DNIACH
2. termin wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażony w dniach kalendarzowych (Od daty zawarcia umowy realizacyjnej), liczony wg wzoru najkrótszy termin realizacji zamówienia wg wszystkich złożonych ofert

C = 50 pkt termin realizacji zamówienia wg badanej oferty

Zamawiający w oparciu o powyższe kryteria wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Na tej podstawie Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Wykonawców takiej samej liczby punktów; Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych, Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

1) CAŁKOWITA CENA NETTO W ZŁ- maks. 50 pkt

2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W DNIACH – maks. 50 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia – 100 pkt

Punkty za powyższe kryteria zostaną przyznane w oparciu o wagę punkową określoną w tabeli powyżej.

Suma punktów będzie liczona wg wzoru:

OCENA = CENA NETTO + TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Sposób przygotowywania oferty

Ofertę sporządzić należy na druku FORMULARZ OFERTOWY (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Do FORMULARZA OFERTOWEGO (załącznik nr 1) należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. Potwierdzenie zobowiązania i gotowości Wykonawcy do realizacji usług – brak narzuconego formatu;

W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osoby trzecie, niezbędne jest dołączenie do oferty stosownego upoważnienia.

 1. Termin, sposób i miejsce składania oferty:

Termin składnia ofert:            26.06.2017………………………………………………………… Otwarcie ofert nastąpi dnia               27.06.2017……………………………………………………..

Sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej/kurierskiej w zamkniętej kopercie zaadresowanej z dopiskiem „Postępowanie konkursowe w ramach działania 1.2 POPWI‘ na adres.

Blue Technology Sp. Z o.o. Al. Piłsudskiego 11/3, 15-443 Białystok……………………………………………………………………………………………

Lub na adres email:
L.KUR@HYPERBOOK.PL

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie wymaga realizacji całości przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, gdyż poszczególne elementy będą możliwe do wykonania w miejscu pracy (siedzibie) Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji niektórych elementów zadania w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w obszarze województwa Podlaskiego pod adresem: Blue Technology Sp. Z o.o. Al. Piłsudskiego 11/3 lok 4i5 15-443 Białystok. Elementy, których realizacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego to część elementów planistycznych oraz konsultacyjnych prowadzonych na rzecz przedstawicieli Zamawiającego. O konieczności realizacji tych elementów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem oraz indywidualnie ustalany będzie termin dogodny dla obu stron.

11, Informacje na temat zakresu wykluczenia

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą – czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 1. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy,
 2. Zamówienie udzielane jest w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
 5. Spełniają pozostałe wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 6. Brak powiązań kapitałowych i osobowych w celu uniknięcia konfliktów interesów

Z udziału w postępowaniu, dotyczącym wyboru wykonawcy MODEL BIZNESOWY, związany z internacjonalizacją działalności w Działaniu 1.2 POPW wykluczone zostają podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z  Zamawiającym, na podstawie art. 6c Ustawy dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą

 

Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację działań doradczych.

Umowa będzie w szczególności uwzględniać:

 1. opis działań planowanych do realizacji w celu przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji;
 2. planowany termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz opracowania modelu biznesowego Internacjonalizacji;
 3. wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację poszczególnych działań prowadzących opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji;

 

 1. kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem usług doradczych i opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji;
 2. zobowiązanie Wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach POPW Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”
 3. zobowiązanie Wykonawcy do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu w ramach POPW Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”;
 4. zobowiązanie Wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego internacjonalizacji z Zamawiającym;
 5. zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego internacjonalizacji zgłoszonych przez PARP;
 6. zobowiązanie Wykonawcy do realizacji usług doradczych zgodnie z zasadami konkursu w ramach PARP Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP – w planowanym terminie realizacji projektu pt. „Internacjonalizacji produktów firmy Blue Technology Sp. z o.o.”, pod rygorem kar umownych.
 7. Zastrzeżenia dotyczące możliwości sprawdzenia wiarygodności potencjalnych Wykonawców:

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez potencjalnych Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

 1. Informacja dotycząca wyboru oferty w toku postępowania ofertowego:

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści:

 1. na swojej stronie internetowej tj.: http:/www.hyperbook.pl
 2. na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej publikacja na stronie parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów ) poprzez Lokalny System Informatyczny
 3. wysłaniu informacji o wyborze Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego drogą mailową do trzech potencjalnych Wykonawców
 4. Tryb udzielania wyjaśnień:

Każdy potencjalny Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.

Dane do osoby kontaktowej w sprawie udzielania wyjaśnień

Łukasz Kur – +48 537 477 447, L.KUR@HYPERBOOK.PL

 1. Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający w toku postępowania ofertowego od rzuci Ofertę potencjalnego Wykonawcy, jeżeli:

 1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego lub potencjalny Wykonawca nie będzie spełniał warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
 2. zostanie złożona po terminie składania ofert;
 3. jeżeli oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Na każdym etapie postępowania Zamawiający na prawo unieważnić postępowanie ofertowe.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz załącznikami. O wprowadzeniu możliwych zmian, Zamawiający powiadomi niezwłocznie potencjalnych Wykonawców, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe oraz umieści stosowną informację na stronach internetowych, na których zostało opublikowane zapytanie ofertowe.
 5. W przypadku oferty sporządzonej w języku obcym konieczne jest przedłożenie tłumaczenia przysięgłego na język polski.
 6. Potencjalnym Wykonawcom nie przysługują roszczenia w związku z uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

Language